Omgevingsvergunning.

Trompcad kan voor alle  benodigde gegevens zorgen die nodig zijn bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Voor bijna alle bouwactiviteiten die u gaat ontplooien heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wij kunnen voor u uitzoeken of u voor een bouwwerk zo'n vergunning nodig heeft of niet.

Wat is de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. 

Per 1 oktober 2010 zijn verschillende vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning.

Welke soorten vergunningen vervangt de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning vervangt de volgende oude toestemmingen:

1. aanlegvergunning
2. exploitatieplan
3. sloopvergunning
4. binnenplanse ontheffing
5. projectbesluit
6. ontheffing bestemmingsplan
7. ontheffing beheersverordening
8. buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project
9. ontheffing Bouwbesluit 2003
10. bouwvergunning
11. gebruiksvergunning
12. ontheffing voorschrift Bouwverordening
13. milieuvergunning
14. vergunning voor indirecte lozingen
15. meldingsplicht veranderen inrichting of van de werking daarvan
16. monumentenvergunning
17. sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
18. mijnbouwmilieuvergunning
19. sloopvergunning op grond van de Bouwverordening
20. aanleg of veranderen van een weg
21. inritvergunning
22. vergunning voor een alarminstallatie aan een onroerende zaak
23. kapvergunning
24. reclamevergunning
25. opslagvergunning (onroerende zaken)
26. toestemmingen die op grond van art. 2.2 tweede lid van de Wabo zijn aangewezen in een verordening.